Vedtak

Partilovnemnda følger opp bestemmelsene i partiloven om finansiering av politiske partier og treffer vedtak om administrative sanksjoner ved brudd på reglene om blant annet

  • innberetning av bidrag mottatt i valgår
  • innberetning av partiets økonomi etter avsluttet regnskapsår
  • regnskapsføring og oppbevaring av dokumentasjon
  • forbud mot å motta støtte fra utlandet og fra offentlige selskaper mv.

Nemnda bidrar også til å avklare rettsreglene i saker som ikke fører frem til formelle vedtak, og avgjør klager om tildeling av statlig partistøtte og om registrering i Partiregisteret.