2022

Manglende økonomirapportering

Partilovnemnda mottok 16. august 2022 melding fra SSB om partienes innrapportering av økonomi i 2021 (jf. partiloven § 22). Meldingen viste at 129 partier og partiledd per 9. juni 2021 ikke hadde oppfylt sin innrapporteringsplikt for regnskapsåret 2021. For 82 av disse vedtok Partilovnemnda å avkorte i den statlige partistøtten i 2022 fordi de ikke har levert økonomirapport for 2021, mens 47 partiledd får formell advarsel på grunn av for sen innrapportering.

Partiledd som har fått avkorting

Partiledd som har fått formell advarsel

Avslag på omgjøringsanmodning - Pensjonistpartiet Innlandet 

 

Oppfølging av revisjonsplikten

Hovedorganisasjonene til registrerte politisk partier har plikt til å sørge for at årsregnskapet blir revidert av et revisjonsforetak eller en statsautorisert revisor som ikke selv er medlem av partiet og ikke har en engasjementstid i partiet som overstiger åtte år (partiloven 17. juni 2005 nr. 102 § 21 a). Av lovens system følger at partiets årlige økonomirapport til Statistisk Sentralbyrå må bygge på et ferdig revidert regnskap.

Partilovnemnda har truffet vedtak om avkortning i partistøtten for 2023 for fire partier som ikke har oppfylt revisjonsplikten for 2021-regnskapet.

Avkorting  - Alliansen - Alternativ for Norge

Avkorting - Helsepartiet

Avkorting - Industri- og Næringspartiet

Avkorting - Piratpartiet

Omgjøring av vedtak - Helsepartiet 

 

Bidrag i valgår 2021

I valgår skal partiene rapportere alle bidrag over 10 000 kroner som de mottar fra 1. januar til siste fredag før valgdagen. Frist for å rapportere er fire uker etter at bidraget er mottatt, men senest innen siste fredag før valget. Følgende partiledd har i 2022 fått vedtak for å ikke overholde fristene for innrapportering av bidrag.

Avkorting - Agder Høyre - bidrag i valgår 2021

Avkorting - Tromsø AP - bidrag i valgår 2021

Svar på anmodning om omgjøring - Tromsø AP- bidrag i valgår 2021

Avkorting - Miljøpartiet de Grønne - bidrag i valgår 2021

Avkorting - Miljøpartiet de Grønne Vestland - bidrag i valgår 2021

Avkorting - Bergen Sosialistisk Venstreparti - bidrag i valgår 2021