Tolkningsuttalelser og andre avklaringer

Partilovnemndas vedtak i den enkelte sak bygger på tolkning av reglene i partilov og partilovforskrift. I tillegg kan det være behov for å avgi generelle tolkningsuttalelser, jf. partiloven § 24 (2) bokstav a). Det forekommer også at viktige avklaringer skjer i enkeltsaker der det ikke nødvendigvis er grunnlag for å treffe formelt vedtak.

2024

Tolkningsuttale - Om gjennomføring av avkortingsvedtak etter etableringa av dei nye fylkeskommunane Akershus,Buskerud, Finnmark, Telemark, Troms, Vestfold og Østfold, og i kommunane Haram og Ålesund 

2023

Brev til statsråd om reformbehov av partiloven

2022

Tolkningsuttalelse - Om anvendelsen av reglene i partiloven kap. 3 og 4 i forbindelse med deling av kommuner og fylkeskommuner

2021

Tolkningsuttalelse - Om anvendelse av forbudet mot å motta bidrag fra utlandet på internasjonalt partisamarbeid og på utenlandske ambassaders representasjon

Tolkningsuttalelse - Om anvendelse av forbudet mot anonyme bidrag mv. ved innsamlingsaksjoner

Tolkningsuttalelse  - Støtte til folkevalgte grupper i kommunestyrer og fylkesting

Avklaring - Svar på spørsmål om støtte mottatt fra utenlandsk giver.

2020

Tolkningssuttalese - Om bidrag i form av naturalytelser som reiser, seminarer, middager mv. skal regnskapsføres og innrapporteres.

Avklaring - Var støtte til Sørlandsnyhetene i realiteten et bidrag til Demokratene.

 

2019

Tolkningsuttalelse - Bidrag fra LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner) og Barne- og ungdomsråd (BUR) skal innrapporteres.

Tolkningsuttalelse - Rapporteringsplikt etter partiloven for partienheter i bydelene i Oslo, i nedlagte fylkeskommuner og i nedlagte kommuner.

Avklaring - Anmodning om tolking av partiloven § 10 - Drammen Venstre gruppe i bystyret.

 

2018

Tolkningsuttalelse - Er støtte til partienes sentrale ungdomsorganisasjoners deltakelse ved Arendalsuka ulovlig.

 

2017

Tolkningsuttalelse - Har partier og partiledd plikt til å registrere nødvendig kontaktinformasjon i Partiportalen?

Tolkningsuttalelse - Tilleggsuttalelse om spesifisering av gjeld i økonomirapportering.

Tolkningsuttalelse - Om plikt til å innrapportere bidrag gitt til partimedlemmer/ kandidater som privatpersoner?

Tolkningsuttalelse - Økonomirapportering når partiledd slår seg sammen i forbindelse med sammenslutning av kommuner/fylkeskommuner.

 

2016

Tolkningsuttalelse - Kan pensjonsforpliktelser og ulike former for kortsiktig gjeld unntas rapportering

Tolkningsuttalelse - Skal lån og bidragslån rapporteres til SSB under valgkamp?

Tolkningsuttalelse om utbetaling av statlig partistøtte ved kommunesammenslåing?

 

2015

Tolkningsuttalelse om rapportering av refusjonsmidler.

Tolkningsuttalelse om signaturkravet i partiloven.

 

2014

Tolkningsuttalelse - Om vilkår for registrering av partinavn.

 

2013

Tolkningsuttalelse – MDG låneordning valg 2013.

Tolkingsfråsegn om partimedlemskap og engasjementstid for revisorer

 

2012

Tolkingsuttalelse - AUF og utenlandske pengegaver.

 

2011

Tolkingsuttalelse - Hordaland AUF, betaling av opplegg i utlandet.