Partirevisjonsutvalget

Partirevisjonsutvalget (PRU) er etablert som et ledd i arbeidet med å styrke den uavhengige kontrollen med finansieringen av de politiske partiene i Norge. Målet er å sikre offentlighetens rett til innsyn i finansieringen av politiske partier og partiledd, og å motvirke korrupsjon (partilovforskriften § 8-1).

PRU bistår Partilovnemnda (PLN) med å kontrollere at partier og partiledd følger bestemmelsene i partilovens kapittel 4 om regnskap, bokføring og innberetning mv. (partiloven § 24 nr. 4).

I mellomvalgsår skal PRU dessuten, på oppdrag fra PLN, gjennomføre rutinekontroll med at innberetningspliktige partier og partiledd oppfyller sine plikter etter partiloven kapittel 4 (partiloven § 24 nr. 5).

Nåværende medlemmer av Partirevisjonsutvalget er advokat og statsautorisert revisor Gunnar Holm Ringen (leder) og statsautorisert revisor Louise Gran. De er oppnevnt for perioden 2018-2022.

Partirevisjonsutvalgets rapport for 2020

Partirevisjonsutvalgets rapport for 2018

Partirevisjonsutvalgets rapport for 2016

Partirevisjonsutvalgets rapport for 2014