Partirevisjonsutvalget

Partirevisjonsutvalget (PRU) er et organ etablert for å styrke den uavhengige kontrollen med finansieringen av de politiske partiene i Norge. Målet er å sikre offentlighetens rett til innsyn i finansieringen av politiske partier og partiledd, og å motvirke korrupsjon (partilovforskriften § 8-1).

PRU bistår Partilovnemnda (PLN) med å kontrollere at partier og partiledd følger bestemmelsene i partilovens kapittel 4 om regnskap, bokføring og innberetning mv. (partiloven § 24 nr. 4).

I mellomvalgsår skal PRU på oppdrag fra PLN, gjennomføre rutinekontroll med at innberetningspliktige partier og partiledd oppfyller sine plikter etter partiloven kapittel 4 (partiloven § 24 nr. 5).

Partirevisjonsutvalget består av advokat og statsautorisert revisor Gunnar Holm Ringen (leder) og statsautorisert revisor Julie Hageløkken

 

Partirevisjonsutvalgets rapport for 2022

Partirevisjonsutvalgets rapport for 2020

Partirevisjonsutvalgets rapport for 2018

Partirevisjonsutvalgets rapport for 2016

Partirevisjonsutvalgets rapport for 2014