Informasjon om partilovnemnda

Partilovnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan som skal bidra til å sikre åpenhet om finansieringen av de politiske partiene. 

Partilovnemnda oppnevnes av Kongen for seks år av gangen. Tre av medlemmene oppnevnes etter forslag fra ulike politiske partier.

Partilovnemnda er administrativt underlagt Kongen og Kommunal- og distriktsdepartementet, men kan ikke instrueres om sin utøving av myndighet i enkeltsaker. Kongen og departementet kan heller ikke omgjøre nemndas vedtak.

Partilovnemnda kontrollerer at partiene følger bestemmelsene om regnskapsføring, finansiering og rapportering mv. i lov 17. juni 2005 nr. 102 om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partiloven), avgir generelle uttalelser om tolkningen av loven, treffer vedtak om administrative sanksjoner i saker der regelverket ikke er fulgt og avgjør klagesaker.

Ifølge partiloven § 24 har Partilovnemnda følgende oppgaver:

  • tolke reglene i partiloven og i forskrift gitt med hjemmel i loven
  • kontrollere at finansieringsbestemmelsene i partiloven overholdes
  • treffe vedtak om bruk av administrative sanksjoner og inndragning
  • avgjøre klager over vedtak om registrering i partiregisteret 
  • avgjøre klager over vedtak om tildeling av statlig støtte

Partilovnemnda har et eget sekreteriat som forbereder saker til behandling i nemnda.