2023

Manglende økonomirapportering

Partilovnemnda mottok 21. august 2023 melding fra SSB om partienes innrapportering av økonomi for 2022 (jf. partiloven § 22). Meldingen viste hvilke aktive partier og partiledd som ikke hadde oppfylt sin innrapporteringsplikt for regnskapsåret 2022. For 67 av disse vedtok Partilovnemnda å avkorte i den statlige partistøtten for 2024, i mens 24 partiledd fikk formell advarsel på grunn av for forsinket innrapportering.

Partier/partiledd som har fått avkorting

Partier/partiledd som har fått formell advarsel

 

Bidrag i valgår 2023

I valgår skal partiene rapportere alle bidrag over 10 000 kroner som de mottar fra 1. januar til siste fredag før valgdagen. Frist for å rapportere er fire uker etter at bidraget er mottatt, men senest innen siste fredag før valget. I 2023 har Partilovnemnda vedtatt sanksjon mot følgende partier eller partiledd som ikke har overholdt fristen for innrapportering av bidrag:

Formell advarsel - Nordland Høyre

Formell advarsel - Viken Arbeiderparti

Formell advarsel - Innlandet Venstre

Formell advarsel - Nordland SV

Formell advarsel - Lillehammer Venstre

Formell advarsel - Bergen Venstre

Formell advarsel - Troms og Finnmark Høyre

Formell advarsel - Bodø KrF

Formell advarsel - Rødt

Formell advarsel - Ullensaker FrP

Formell advarsel - Nordland KrF

Formell advarsel - Lillestrøm SV

Formell advarsel - Innlandet Høyre

Formell advarsel - Frogn Venstre

Formell advarsel - Agder FrP

Formell advarsel - Agder Venstre

Formell advarse - Øvre Eiker AP

Formell advarsel - Vestland Høgre

Formell advarsel - Trondheim AP 

Formell advarsel - Sunnfjord Venstre

Formell advarsel - Rød Ungdom

Formell advarsel - Miljøpartiet De Grønne Bergen

Formell advarsel - Bjørnafjorden SV

Formell advarsel - Larvik Høyre

Formell advarsel - Indre Østfold Arbeiderparti

Formell advarsel - Agder Høyre

Formell advarsel - Trøndelag Høyre

Formell advarsel - Møre og Romsdal Høyre

Avkorting - Kristelig Folkepartis Ungdom 

Avkorting - Norges Unge Venstre 

Avkorting - Bergen Høyre

Avkorting - Oslo FrP

Avkorting - Fremskrittspartiets Ungdom

Henleggelse - Venstre

Henleggelse - Innlandet SV

Henleggelse - Oslo SV

Henleggelse - Oslo Senterparti 

 

Vedtak etter Partirevisjonsutvalgets kontroll med utvalgte partier/partiledd 

Formell advarsel - Oslo Fremskrittsparti

Formell advarsel - Miljøpartiet Dei Grøne Voss

Formell advarsel - Miljøpartiet De Grønne Rogaland

Formell advarsel - Vestfold og Telemark Høyre

Formell advarsel - Liberalistene

Formell advarsel - Malvik Miljøpartiet De Grønne

Avkorting - Konservativt Rogaland

Avkorting - Innlandet SV

Avslag på omgjøringsanmodning - Innlandet SV 

Avkorting - Kristelig Folkepartis Ungdom

 

Oppfølging av revisjonsplikten

Hovedorganisasjonene til registrerte politisk partier har plikt til å sørge for at årsregnskapet blir revidert av et revisjonsforetak eller en statsautorisert revisor som ikke selv er medlem av partiet og ikke har en engasjementstid i partiet som overstiger åtte år (partiloven 17. juni 2005 nr. 102 § 21 a). Av lovens system følger at partiets årlige økonomirapport til Statistisk Sentralbyrå må bygge på et ferdig revidert regnskap.

Avkorting - Industri- og Næringspartiet

Avkorting - Alliansen - Alternativ for Norge

 

Øvrige vedtak 

Om retten til partistøtte - Alliansen - Alternativ for Norge