132 partier eller partiledd mister partistøtten for 2020

Alle politiske partier, fra kommunenivå til riksnivå, skal årlig innrapportere sin økonomi i forrige kalenderår til Statistisk sentralbyrå (SSB), jf. partiloven § 18. Partier og partiledd som ikke rapporterer kan miste den statlige partistøtten for året etter at rapporten skulle ha vært avgitt.

Partilovnemnda mottok 01.10.2019 melding fra SSB om innrapporteringen for 2018 (jf. partiloven § 22). Meldingen viste at 167 aktive partier og partiledd per 21. september 2019 ikke hadde oppfylt sin innrapporteringsplikt for regnskapsåret 2018.

Etter nødvendig varsel mv. vedtok Partilovnemnda på dette grunnlag å avkorte hele den statlige partistøtten i 2020 for 136 partiledd. Flest partiledd fra Kystpartiet (28) og Venstre (26) mister sin partistøtte i 2020.

Noen av partileddene som ikke hadde innrapportert sin økonomi i 2018, inngikk eller var i ferd med å inngå i sammensluttede partiledd i forbindelse med den pågående fylkes- eller kommunereformen. Som et ledd i arbeidet med å lette overgangen til ny kommunestruktur fikk disse partileddene en ny mulighet til å innberettet sin økonomi i 2018 til SSB senest innen 27. desember 2019, og dermed unngå avkortning.

Vedtak om avkortning av partistøtte for 2020

Publisert 22.05.2020