178 partier eller partiledd mister partistøtten for 2017

Partilovnemnda har fattet vedtak om avkortning av partistøtte i 2018 for 148 partier eller partiledd som ikke har levert økonomirapport i 2017. For året 2017 var det tilsvarende tallet 178. I prosent er nedgangen størst for Arbeiderpartiet, Høyre og Pensjonistpartiet. Som i fjor mister flest partiledd (44) fra Venstre sin partistøtte. Ingen partiledd fra Fremskrittspartiet mister partistøtten.

Antall avkortningsvedtak er det laveste siden lovendringen om rapportering av fullstendige regnskaper ble innført fra og med regnskapsåret 2014. For 2018 får kun fem av de 16 partiene mer enn ti vedtak. Venstre er det eneste partiet med en vesentlig økning i antall sammenlignet med fjoråret.

I tillegg til ble det fattet vedtak om avkortning av partistøtte for 13 partiledd som ikke i tilstrekkelig grad kunne sannsynliggjøre opplysningen om at partileddet var nedlagt forut for eller inaktivt i hele regnskapsåret 2016, jf. partilovforskriften § 6-1 nr. 1 bokstav b.

For fire partiledd ble det fattet vedtak om avkortning av deler av partistøtten (50 prosent) for gjentatte brudd på partilovens bestemmelse om innleveringsfrist eller signatur, jf. henholdsvis partiloven § 18 nr. 2 og partiloven § 21 nr. 2. Alle disse partiene har tidligere fått vedtak om formell advarsel ved førstegangs regelbrudd, og ble samtidig opplyst om at nye overtredelser av samme eller tilsvarende bestemmelse i løpet av de neste to årene kunne bli sanksjonert strengere - herunder avkortning av hele eller deler av den statlige partistøtten.

Vedtak om avkortning av partistøtte for 2018

I valgår skal partiene også rapportere alle bidrag over 10 000 kroner som de mottar fra 1. januar til siste fredag før valgdagen                                                                          (bidragene er publisert på www.partifinansiering.no/a/vkb2017/index.html).

Fristen for å rapportere er fire uker etter at bidraget er mottatt, men senest siste fredag før valget, jf. partiloven § 18 nr. 4. Partilovnemnda har til nå vedtatt å gi formell advarsel til 21 partier og partiledd for brudd på denne fristen. I tillegg fikk MDG, Hordaland SV og Oslo SV avkortning i deler av statsstøtten for 2018 for brudd på fristen fordi de tidligere hadde fått formell advarsel for andre brudd på partiloven.

Publisert 09.03.2018