220 partier eller partiledd mister partistøtten for 2016

Alle politiske partier, fra kommunenivå til riksnivå, skal årlig innen fristens utløp rapportere sin økonomi fra forrige år til Statistisk sentralbyrå (SSB), jf. partiloven       § 18. Partier og partiledd som ikke overholder bestemmelsen kan miste partistøtten for året etter.

Regnskapsåret 2014 er første år der kostnader og ikke bare inntekter inkluderes i rapporten.

Partilovnemnda har fattet vedtak om avkortning av partistøtte for 220 partier eller partiledd i 2016. Tilsvarende tall for 2015 var 123 partilag. Flest partiledd fra Venstre og MDG mister sin partistøtte i 2016, henholdsvis 50 og 35. Økningen hos disse to partiene utgjør en vesentlig del av den totale veksten i antall vedtak om avkortning fra 2014 til 2015.

I tillegg ble det fattet vedtak om avkortning av partistøtte for 15 partiledd som ikke i tilstrekkelig grad kunne sannsynliggjøre opplysningen om at partileddet var nedlagt forut for eller inaktivt i hele regnskapsåret 2014, jf. partilovforskriften § 6-1 første ledd bokstav b.

For to partiledd ble det fattet vedtak om avkortning av deler av partistøtten (50 prosent) med bakgrunn i gjentakende brudd på partilovens bestemmelse om innleveringsfrist eller signaturbestemmelse, henholdsvis partiloven § 18 annet ledd og partiloven § 21 annet ledd. Alle disse partiene fikk et vedtak om formell advarsel ved førstegangsregelbrudd. Her ble det opplyst om at nye overtredelser i løpet av de neste to år av samme eller tilsvarende bestemmelse, kunne bli sanksjonert strengere - herunder avkortning av hele eller deler av den statlige partistøtten.

Vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Publisert 07.04.2016