Partirevisjonsutvalget gjennomførte rutinekontroll

På oppdrag av Partilovnemnda gjennomførte Partirevisjonsutvalget (PRU) i 2014 en rutinekontroll av i alt 19 tilfeldig utvalgte partiers etterlevelse av pliktene i partilovens kapittel 4, jf. partiloven § 24 (5). Det er første gang en slik kontroll gjennomføres siden en lovendring i 2013 åpnet opp for kontroll av partienes økonomi. Denne kontrollen skal utføres i mellomvalgsår.

Av PRUs rapport til Partilovnemnda om resultatene av rutinekontrollen (link til rapporten ) framgikk det at det ikke forelå brudd på partilovens bestemmelser hos partiene som deltok. Et av partilagene som var utvalgt til å delta, Porsgrunn Høyre, valgte imidlertid å ikke delta i rutinekontrollen, et standpunkt som ble fastholdt selv etter gjentatte forespørsler fra PRU. Heller ikke Nemndas etterfølgende henvendelse til partiet for enten å få oversendt den etterspurte dokumentasjonen eller - i det minste - en begrunnelse på hvorfor henvendelsene fra PRU ikke ble fulgt opp, er besvart. Kontakt ble først oppnådd etter at partiet var varslet om offentliggjøringen av rapporten. En slik adferd gjør det etter Nemndas syn vanskelig å realisere partilovens formål om åpenhet om finansieringen av politiske partier.

Publisert 24.11.2015