123 partilag mister partistøtten for 2015

Alle politiske partier, fra kommunenivå til riksnivå, skal årlig innen fristens utløp innrapportere sine inntekter fra forrige år til Statistisk sentralbyrå (SSB), jf. partiloven § 18. Partier og partiledd som ikke overholder bestemmelsen kan miste partistøtten for året etter. 

Fra og med regnskapsåret 2014 skal også kostnader inkluderes i rapporten.

Partilovnemnda har fattet vedtak om tilbakeholdelse av partistøtte for 123 partier eller partilag i 2015. Tilsvarende tall for 2014 var 94 partilag.

For tre partilag ble det fattet vedtak om tilbakeholdelse av deler av partistøtten (15 prosent) med bakgrunn i gjentakende brudd på partilovens bestemmelse om innleveringsfrist eller signaturbestemmelse, henholdvis partiloven § 18 annet ledd og partiloven § 21 annet ledd. Alle disse partiene fikk et vedtak om formell advarsel ved førstegangsregelbrudd. Her ble det opplyst om at nye overtredelser i løpet av de neste to år av samme eller tilsvarende bestemmelse, kunne bli sanksjonert strengere - herunder tilbakeholdelse av deler eller hele den statlige partistøtten. 

Vedtak om tilbakeholdelse av partistøtte for 2015

Publisert 25.02.2015