Partirevisjonsutvalget er oppnevnt

Partirevisjonsutvalget ble oppnevnt 10. oktober 2014. Utvalget skal ledes av advokat Gunnar Holm Ringen. Statsautorisert revisor Eivind Guldbakke er medlem i utvalget.

For å styrke den uavhengige kontrollen av finansieringen av de registrerte politiske partiene i Norge, ble det ved lov 1. februar 2013 nr. 6 foretatt flere endringer i partiloven. Herunder ble det besluttet at et faglig og politisk nøytralt organ – Partirevisjonsutvalget – skal opprettes. Utvalgets konkrete oppgaver følger av partiloven § 24 fjerde, femte og sjette ledd, og er tredelt.
 
For det første skal Partirevisjonsutvalget etter partiloven § 24 fjerde ledd, når Partilovnemnda finner at det foreligger mistanke om lovbrudd eller eksisterer andre uklarheter, kontrollere ”partiets eller partileddets etterlevelse av plikter i kapittel 4”.

For det andre skal Partirevisjonsutvalget etter partiloven § 24 femte ledd første og annet punktum, på oppdrag fra Partilovnemnda i mellomvalgsår ”gjennomføre rutinekontroll av innberetningspliktige partiers eller partiledds etterlevelse av pliktene i kapittel 4. Kontrollen skal være politisk nøytral og ikke omfatte områder som berører partiets eller partileddets selvstendighet eller politiske handlefrihet”.
 
For det tredje skal utvalget i samsvar med partiloven § 24 femte ledd tredje punktum ”veilede partiet eller partileddet om forståelsen av pliktene i kapittel 4”.

Publisert 19.10.2014