Partilovnemnda er etter partiloven § 24 (lov 17. juni 2005 nr. 102 om visse forhold vedrørende de politiske partiene) et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underlagt Kongen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Medlemmene i nemnda er oppnevnt for seks år av gangen. Kongen og departementet kan ikke gi instruks eller omgjøre Partilovnemndas vedtak i enkeltsaker.

Leder:
Professor Eivind Smith (Oslo)

Nøytrale medlemmer:
Avdelingsdirektør Hege Fjellheim (Karasjok)                                                            Professor Tina Søreide (Bergen)

Medlemmer oppnevnt etter forslag fra politiske partier:
Høyre: Lars Arne Ryssdal (Asker)                                                                          Senterpartiet: Anne Tingelstad Wøien (Brandbu)                                                  Venstre: Geir Helge Sandsmark (Halden)

Partilovnemnda har følgende oppgaver, jfr. § 24 i partiloven

  • tolke regler lov og i forskrift gitt med hjemmel i loven
  • kontrollere at finansieringsbestemmelsene i loven overholdes
  • fatte vedtak om bruk av administrative sanksjoner og inndragning
  • avgjøre klager over vedtak om registrering, jf. § 8
  • avgjøre klager over vedtak om tildeling av statlig støtte, jf. § 15