Partilovnemnda er etter partiloven § 24 (lov 17. juni 2005 nr. 102 om visse forhold vedrørende de politiske partiene) et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underlagt Kongen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Medlemmene i nemnda er oppnevnt for seks år av gangen. Kongen og departementet kan ikke gi instruks eller omgjøre Partilovnemndas vedtak i enkeltsaker.

Leder:

 • Professor Eivind Smith (Oslo)

Nøytrale medlemmer:

 • Avdelingsdirektør Hege Fjellheim (Karasjok)   
 • Professor Tina Søreide (Bergen)

Medlemmer oppnevnt etter forslag fra politiske partier:

 • Lars Arne Ryssdal (Asker)   
 • Geir Helge Sandsmark (Halden)                  
 • Anne Tingelstad Wøien (Brandbu) 

Partilovnemnda har følgende oppgaver, jfr. § 24 i partiloven

 • tolke regler lov og i forskrift gitt med hjemmel i loven
 • kontrollere at finansieringsbestemmelsene i loven overholdes
 • fatte vedtak om bruk av administrative sanksjoner og inndragning
 • avgjøre klager over vedtak om registrering, jf. § 8
 • avgjøre klager over vedtak om tildeling av statlig støtte, jf. § 15