Partilovnemnda

Partilovnemnda skal bidra til å sikre openheit om finansieringa av dei politiske partia. Nemnda

  • kontrollerer at partia følgjer reglane om rekneskapsføring, finansiering og rapportering mv. i partilova 17. juni 2005 nr. 102 
  • gjeve generelle utsegn om tolkinga av lova
  • vedtek forvaltningssanksjonar når reglane ikkje er følgde
  • avgjer klager over vedtak om registrering i Partiregisteret, og om tildeling av partistøtte.

Partilovnemnda er eit uavhengig forvaltningsorgan. Nemnda kan ikkje instruerast om utøving av myndigheit i enkeltsaker. Kongen og departementet kan heller ikkje gjere om nemnda sine vedtak, men har administrativt ansvar for verksemda.

Kongen oppnemner dei seks medlemmane av nemnda for seks år av gangen. Leiaren skal ha dommarkompetanse, medan tre medlemmer vert oppnemnde etter forslag frå ulike politiske parti. Nemnda kan treffe vedtak når minst to tredelar av medlemmane, inkludert leiaren, deltek.

Partilovnemnda sine medlemmer:

  • Professor Eivind Smith (Oslo) – Leiar
  • Avdelingsdirektør Hege Fjellheim (Karasjok)
  • Professor Elisabeth Ivarsflaten (Bergen)
  • Lars Arne Ryssdal (Asker)
  • Geir Helge Sandsmark (Halden)
  • Anne Tingelstad Wøien (Gran)