Partilovnemndas vedtak i den enkelte sak må nødvendigvis bygge på tolkning av reglene i partilov og partilovforskrift. I tillegg kan det være behov for å avgi generelle tolkningsuttalelser, jf. partiloven § 24 (2) bokstav a). Det forekommer også at viktige avklaringer skjer i enkeltsaker der det ikke er grunnlag for å treffe formelt vedtak.

.