I henhold til partiloven § 24 (2) bokstav a) har Partilovnemnda myndighet til å tolke reglene i partiloven og i forskrift gitt med hjemmel i loven.

 

Denne myndigheten blir brukt for å avklare tvil om hvordan reglene i partiloven og i partilovforskriften skal forstås.

 

Tolkningsuttalelser: 

Tolkningsuttalelse - Rapporteringsplikt etter partiloven for partienheter i bydelene i Oslo, i nedlagte fylkeskommuner og i nedlagte kommuner
2019: Partilovens kapittel 4

Tolkningsuttalelse - Er støtte til partienes sentrale ungdomsorganisasjoners deltakelse ved Arendalsuka ulovlig?
2018: Paragraf: Partiloven § 17 a andre ledd bokstav a

Tolkningsuttalelse - Har partier og partiledd plikt til å registrere nødvendig kontaktinformasjon i Partiportalen
2017: Paragraf: Partiloven § 21 tredje ledd, partilovforskriften § 2-2 første ledd

Tolkningsuttalelse - Tilleggsuttalelse om spesifisering av gjeld i økonomirapportering
2017: Paragraf: Partiloven § 20 b første og annet ledd

Tolkningsuttalelse - Økonomirapportering når partiledd slår seg sammen i forbindelse med sammenslutning av kommuner/fylkeskommuner
2017: Paragraf: Partiloven §18 annet ledd, § 21 annet ledd 

Tolkningsuttalelse - Plikt til å innrapportere bidrag gitt til partimedlemmer/kandidater som privatpersoner?
2017: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd, § 20 første ledd, § 19 tredje ledd

Tolkningsuttalelse - Skal lån og "bidragslån" rapporteres til SSB under valgkamp
2016: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd, § 19 tredje ledd

Tolkningsuttalelse - Kan pensjonsforpliktelser og ulike former for kortsiktig gjeld unntas rapportering
2016: Paragraf: Partilovforskriften § 3-7 punkt 4 og 5, Partiloven § 20 b

Tolkningsuttalelse - Om innsamlinger via SMS eller liknende omfattes av partilovens forbud mot anonyme gaver
2016: Paragraf: Partiloven § 17a første ledd og tredje ledd, § 19 andre ledd bokstav e

Tolkningsuttalelse - Om utbetaling av statlig partistøtte ved kommunesammenslåinger
2016: Paragraf: Partiloven §12 første ledd, § 13 første ledd 

Tolkningsuttalelse - Om forståelsen av signaturkravet i partiloven
2015: Paragraf: Partiloven § 21 annet ledd

Tolkningsuttalelse - Om rapportering av refusjonsmidler
2015: Paragraf: Partiloven § 18, partilovforskriften § 3-2 første ledd bokstav e

Tolkningsuttalelse - Om vilkår for registrering av partinavn i Partiregisteret
2014: Paragraf: Partiloven § 3

Tolkningsuttalelse – MDG låneordning valg 2013
2013: Paragraf: Partiloven § 18 fjerde ledd, § 19 tredje ledd

Tolkingsfråsegn om partimedlemskap og engasjementstid for revisorer
2013: Paragraf: Partiloven § 21 a

Tolkingsuttalelse - Hordaland AUF, betaling av opplegg i utlandet
2012: Paragraf: Partiloven § 17 tredje ledd bokstav b

Tolkingsuttalelse - AUF og utenlandske pengegaver
2011 - Paragraf: Partiloven § 17 tredje ledd bokstav b