Partilovnemnda sin årsrapport for 2010

Partilovnenda har sendt årsrapport for 2010 til Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Les mer

Tolkingsuttalelse - AUF og utenlandske pengegaver

Partilovnemnda har avgitt tolkingsuttalelse vedkommende partiloven § 17 tredje ledd boksatv b. Partilovnemnda uttaler at AUF kan motta utenlandske pengegaver når visse prinsipper legges til grunn.

Les mer

111 partilag mister partistøtten i 2011

Partilovnemnda har truffet vedtak om tilbakehold av statsstøtte for 111 partilag i 2011.

Les mer

220 partier eller partiledd mister partistøtten for 2016

Alle politiske partier, fra kommunenivå til riksnivå, skal årlig innen fristens utløp rapportere sin økonomi fra forrige år til Statistisk sentralbyrå (SSB), jf. partiloven       § 18. Partier og partiledd som ikke overholder bestemmelsen kan miste partistøtten for året etter.

Regnskapsåret 2014 er første år der kostnader og ikke bare inntekter inkluderes i rapporten.

Les mer

Partirevisjonsutvalget gjennomførte rutinekontroll

På oppdrag av Partilovnemnda gjennomførte Partirevisjonsutvalget (PRU) i 2014 en rutinekontroll av i alt 19 tilfeldig utvalgte partiers etterlevelse av pliktene i partilovens kapittel 4, jf. partiloven § 24 (5). Det er første gang en slik kontroll gjennomføres siden en lovendring i 2013 åpnet opp for kontroll av partienes økonomi. Denne kontrollen skal utføres i mellomvalgsår. 

Les mer