Partirevisjonsutvalget gjennomfører rutinekontroll

Partirevisjonsutvalget gjennomfører i løpet av høsten 2016 en rutinekontroll med kontroll av partier og partiledds etterlevelse av pliktene i partiloven kapittel 4.

Les mer

Rapport fra Partirevisjonsutvalget om Demokratene i Norge. Politianmeldelse.

Partilovnemnda (PLN) anmodet 22. juni 2015 Partirevisjonsutvalget (PRU) om å gjennomføre særskilt kontroll av Demokratene i Norge og partiets etterlevelse av pliktene i partiloven kapittel 4, og å gi veiledning i tilknytning til disse pliktene, jf. partiloven § 24 nr. 4 og nr. 5. Etter en omfattende prosess avga PRU 29. februar 2016 sin rapport til PLN (Rapport).

Les mer

220 partier eller partiledd mister partistøtten for 2016

Alle politiske partier, fra kommunenivå til riksnivå, skal årlig innen fristens utløp rapportere sin økonomi fra forrige år til Statistisk sentralbyrå (SSB), jf. partiloven       § 18. Partier og partiledd som ikke overholder bestemmelsen kan miste partistøtten for året etter.

Regnskapsåret 2014 er første år der kostnader og ikke bare inntekter inkluderes i rapporten.

Les mer

Partirevisjonsutvalget gjennomførte rutinekontroll

På oppdrag av Partilovnemnda gjennomførte Partirevisjonsutvalget (PRU) i 2014 en rutinekontroll av i alt 19 tilfeldig utvalgte partiers etterlevelse av pliktene i partilovens kapittel 4, jf. partiloven § 24 (5). Det er første gang en slik kontroll gjennomføres siden en lovendring i 2013 åpnet opp for kontroll av partienes økonomi. Denne kontrollen skal utføres i mellomvalgsår. 

Les mer

Eivind Smith ny leder av Partilovnemnda

Professor Eivind Smith tiltrer som ny leder av Partilovnemnda 1. juni 2015. 

Les mer