Partirevisjonsutvalget er oppnevnt

Partirevisjonsutvalget ble oppnevnt 10. oktober 2014. Utvalget skal ledes av advokat Gunnar Holm Ringen. Statsautorisert revisor Eivind Guldbakke er medlem i utvalget.

Les mer

Ny partilovnemnd er oppnevnt

I statsråd 15. juni 2018 ble ny partilovnemnd oppnevnt for perioden 2018-2024 etter at medlemmene i forrige nemnd som ble oppnenvt i 2012, var ferdige med sine verv. Professor Eivind Smith er gjenoppnevnt som leder i Partilovnemnda.

Les mer

Partifinansiering, innspill til forenkling og åpenhet fra Partirevisjonsutvalget

Partirevisjonsutvalget sendte høsten 2017 et notat til Partilovnemnda med innspill til forenkling og åpenhet angående diverse forhold tilknyttet partifinansiering. Notatet ble tatt til etterretning av Nemnda og sendt videre til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for nærmere vurdering. Notatet kan leses her.

Les mer

Partirevisjonsutvalgets rutinekontroll 2018

I samsvar med partiloven § 24 (5) har Partirevisjonsutvalget (PRU) gjennomført rutinekontroll av et utvalg innberetningspliktige partiers eller partiledds etterlevelse av pliktene i loven kapittel 4 i 2017. Rapporten er behandlet i Nemndas møte 14. juni 2019.

Les mer

Ny sekreteriatsleder

Den nye lederen for Partilovnemndas sekretariat, Daniel Giske, tiltrådte stillingen 16. september 2019. Daniel er utdannet statsviter fra Universitetet i Bergen. Han kommer fra stilling som seniorrådgiver i Fylkesmannen i Oslo og Viken, der han arbeidet med forvaltningskontroll og tilskuddsforvaltning.

Les mer