Partilovnemndas årsrapport for 2016

Partilovnemnda har avgitt årsrapport for 2016 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Les mer

Rapport fra Partirevisjonsutvalgets rutinekontroll

På oppdrag fra Partilovnemnda har Partirevisjonsutvalget gjennomført rutinekontroll med kontroll av 30 parti og partiledds etterlevelse av pliktene i partiloven kap 4 for regnskapsåret 2015. Nemnda vil følge opp rapporten (link) overfor de parti og partiledd som inngikk i kontrollen.

Les mer

Partirevisjonsutvalget gjennomfører rutinekontroll

Partirevisjonsutvalget gjennomfører i løpet av høsten 2016 en rutinekontroll med kontroll av partier og partiledds etterlevelse av pliktene i partiloven kapittel 4.

Les mer

Rapport fra Partirevisjonsutvalget om Demokratene i Norge. Politianmeldelse.

Partilovnemnda (PLN) anmodet 22. juni 2015 Partirevisjonsutvalget (PRU) om å gjennomføre særskilt kontroll av Demokratene i Norge og partiets etterlevelse av pliktene i partiloven kapittel 4, og å gi veiledning i tilknytning til disse pliktene, jf. partiloven § 24 nr. 4 og nr. 5. Etter en omfattende prosess avga PRU 29. februar 2016 sin rapport til PLN (Rapport).

Les mer

220 partier eller partiledd mister partistøtten for 2016

Alle politiske partier, fra kommunenivå til riksnivå, skal årlig innen fristens utløp rapportere sin økonomi fra forrige år til Statistisk sentralbyrå (SSB), jf. partiloven       § 18. Partier og partiledd som ikke overholder bestemmelsen kan miste partistøtten for året etter.

Regnskapsåret 2014 er første år der kostnader og ikke bare inntekter inkluderes i rapporten.

Les mer