Tolkningsuttalelse naturalytelser

For å sikre åpenheten om finansieringen av de politiske partiene skal også bidrag i form av naturalytelser som reiser, seminarer, middager mv., regnskapsføres og innrapporteres. Tolkningsuttalelsen klargjør reglene i partiloven og kommenterer blant annet grensen mellom bidrag og utgifter i forbindelse med deltakelse i nyhetsdekning, debatter mv. som dekkes av arrangøren.

Les tolkningsuttalelsen her

Les mer

Ungdomspartier må tilbakebetale bidrag fra NorthConnect

NorthConnect KS betalte reise og opphold for AUF, Grønn Ungdom og Unge Høyre til Skottland i 2019. Slik støtte har ikke partiene lov til å motta

Les mer

132 partier eller partiledd mister partistøtten for 2020

Alle politiske partier, fra kommunenivå til riksnivå, skal årlig innrapportere sin økonomi i forrige kalenderår til Statistisk sentralbyrå (SSB), jf. partiloven § 18. Partier og partiledd som ikke rapporterer kan miste den statlige partistøtten for året etter at rapporten skulle ha vært avgitt.

Les mer

Nytt Partirevisjonsutvalg er oppnevnt

Nytt Partirevisjonsutvalg ble oppnevnt 25. september 2018. Advokat og statsautorisert revisor Gunnar Holm Ringen er gjenoppnevnt som leder av utvalget. Statsautorisert revisor Louise Gran er medlem i utvalget.

Les mer

148 partier eller partiledd mister partistøtten for 2018

Partilovnemnda har fattet vedtak om avkortning av partistøtte i 2018 for 148 partier eller partiledd som ikke har levert økonomirapport i 2017. For året 2017 var det tilsvarende tallet 178. I prosent er nedgangen størst for Arbeiderpartiet, Høyre og Pensjonistpartiet. Som i fjor mister flest partiledd (44) fra Venstre sin partistøtte. Ingen partiledd fra Fremskrittspartiet mister partistøtten.

Les mer