Alle politiske partier, fra kommunenivå til riksnivå, skal årlig innen fristens utløp rapportere sin økonomi fra forrige år til Statistisk sentralbyrå (SSB), jf. partiloven       § 18. Partier og partiledd som ikke overholder bestemmelsen kan miste partistøtten for året etter.

Regnskapsåret 2014 er første år der kostnader og ikke bare inntekter inkluderes i rapporten.

Partilovnemnda har fattet vedtak om avkortning av partistøtte for 220 partier eller partiledd i 2016. Tilsvarende tall for 2015 var 123 partilag. Flest partiledd fra Venstre og MDG mister sin partistøtte i 2016, henholdsvis 50 og 35. Økningen hos disse to partiene utgjør en vesentlig del av den totale veksten i antall vedtak om avkortning fra 2014 til 2015.

I tillegg ble det fattet vedtak om avkortning av partistøtte for 15 partiledd som ikke i tilstrekkelig grad kunne sannsynliggjøre opplysningen om at partileddet var nedlagt forut for eller inaktivt i hele regnskapsåret 2014, jf. partilovforskriften § 6-1 første ledd bokstav b.

For to partiledd ble det fattet vedtak om avkortning av deler av partistøtten (50 prosent) med bakgrunn i gjentakende brudd på partilovens bestemmelse om innleveringsfrist eller signaturbestemmelse, henholdsvis partiloven § 18 annet ledd og partiloven § 21 annet ledd. Alle disse partiene fikk et vedtak om formell advarsel ved førstegangsregelbrudd. Her ble det opplyst om at nye overtredelser i løpet av de neste to år av samme eller tilsvarende bestemmelse, kunne bli sanksjonert strengere - herunder avkortning av hele eller deler av den statlige partistøtten.

Vedtak om avkortning av partistøtte for 2016