70 partiledd mister partistøtten for 2021

Partilovnemnda mottok 5. november 2020 melding fra SSB om innrapporteringen for 2019 (jf. partiloven § 22). Meldingen viste at 102 aktive partiledd per 23. september 2020 ikke hadde oppfylt sin innrapporteringsplikt for regnskapsåret 2019.

Les mer

Partilovnemndas årsrapport for 2020

Partilovnemnda har avgitt årsrapport for 2020 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Les mer

Partilovnemndas årsrapport for 2019

Partilovnemnda har avgitt årsrapport for 2019 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Les mer

Tolkningsuttalelse naturalytelser

For å sikre åpenheten om finansieringen av de politiske partiene skal også bidrag i form av naturalytelser som reiser, seminarer, middager mv., regnskapsføres og innrapporteres. Tolkningsuttalelsen klargjør reglene i partiloven og kommenterer blant annet grensen mellom bidrag og utgifter i forbindelse med deltakelse i nyhetsdekning, debatter mv. som dekkes av arrangøren.

Les tolkningsuttalelsen her

Les mer

132 partier eller partiledd mister partistøtten for 2020

Alle politiske partier, fra kommunenivå til riksnivå, skal årlig innrapportere sin økonomi i forrige kalenderår til Statistisk sentralbyrå (SSB), jf. partiloven § 18. Partier og partiledd som ikke rapporterer kan miste den statlige partistøtten for året etter at rapporten skulle ha vært avgitt.

Les mer