Partilovnemndas årsrapport for 2019

Partilovnemnda har avgitt årsrapport for 2019 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Les mer

Tolkningsuttalelse naturalytelser

For å sikre åpenheten om finansieringen av de politiske partiene skal også bidrag i form av naturalytelser som reiser, seminarer, middager mv., regnskapsføres og innrapporteres. Tolkningsuttalelsen klargjør reglene i partiloven og kommenterer blant annet grensen mellom bidrag og utgifter i forbindelse med deltakelse i nyhetsdekning, debatter mv. som dekkes av arrangøren.

Les tolkningsuttalelsen her

Les mer

132 partier eller partiledd mister partistøtten for 2020

Alle politiske partier, fra kommunenivå til riksnivå, skal årlig innrapportere sin økonomi i forrige kalenderår til Statistisk sentralbyrå (SSB), jf. partiloven § 18. Partier og partiledd som ikke rapporterer kan miste den statlige partistøtten for året etter at rapporten skulle ha vært avgitt.

Les mer

Ungdomspartier må tilbakebetale bidrag fra NorthConnect

NorthConnect KS betalte reise og opphold for AUF, Grønn Ungdom og Unge Høyre til Skottland i 2019. Slik støtte har ikke partiene lov til å motta

Les mer

Var støtte til Sørlandsnyhetene i realiteten et bidrag til partiet Demokratene?

Svar på spørsmål om økonomisk støtte til facebooksiden "Sørlandsnyhetene" skulle ha vært innrapportert som bidrag til Demokratene i Kristiansand. 

Les svaret her.

Les mer