Partilovnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan som skal bidra til å sikre åpenhet om finansieringen av de politiske partiene. 

Partilovnemnda oppnevnes av Kongen for seks år av gangen.Tre av medlemmene oppnevnes etter forslag fra ulike politiske partier.

Leder:

 • Professor Eivind Smith (Oslo)

Medlemmer:

 • Avdelingsdirektør Hege Fjellheim (Karasjok)
 • Lars Arne Ryssdal (Asker)   
 • Geir Helge Sandsmark (Halden)   
 • Professor Tina Søreide (Bergen)
 • Anne Tingelstad Wøien (Brandbu)
   

Partilovnemnda er administrativt underlagt Kongen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, men kan ikke instrueres om sin utøving av myndighet i enkeltsaker. Kongen og departementet kan heller ikke omgjøre Nemndas vedtak.

Partilovnemnda kontrollerer at partiene følger bestemmelsene om regnskapsføring, finansiering og rapportering mv. i lov 17. juni 2005 nr. 102 om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partiloven), avgir generelle uttalelser om tolkningen av loven, treffer vedtak om administrative sanksjoner i saker der regelverket ikke er fulgt og avgjør klagesaker.

Ifølge partiloven § 24 har den følgende oppgaver:

 • tolke reglene i partiloven og i forskrift gitt med hjemmel i loven
 • kontrollere at finansieringsbestemmelsene i partiloven overholdes
 • treffe vedtak om bruk av administrative sanksjoner og inndragning
 • avgjøre klager over vedtak om registrering i partiregisteret 
 • avgjøre klager over vedtak om tildeling av statlig støtte