Partilovnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan som skal bidra til å sikre åpenhet om finansieringen av de politiske partiene. Den kontrollerer at partiene følger bestemmelsene om regnskapsføring, finansiering og rapportering mv. i partiloven (lov 17. juni 2005 nr. 102 om visse forhold vedrørende de politiske partiene), avgir generelle uttalelser om tolkningen av loven, fatter vedtak om administrative sanksjoner i saker der regelverket ikke er fulgt og avgjør klagesaker.

 

Partilovnemnda kan ikke instrueres om sin utøving av myndighet i enkeltsaker. Verken Kongen eller departementet kan omgjøre Nemndas vedtak.

Nemnda oppnevnes av Kongen for seks år av gangen. Halvparten av medlemmene er oppnevnt etter forslag fra ulike politiske partier.

Nemnda er administrativt underlagt Kongen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Leder:

 • Professor Eivind Smith (Oslo)

Nøytrale medlemmer:

 • Avdelingsdirektør Hege Fjellheim (Karasjok)   
 • Professor Tina Søreide (Bergen)

Medlemmer oppnevnt etter forslag fra politiske partier:

 • Lars Arne Ryssdal (Asker)   
 • Geir Helge Sandsmark (Halden)                  
 • Anne Tingelstad Wøien (Brandbu) 

Partilovnemnda har følgende oppgaver, jfr. § 24 i partiloven

 • tolke regler lov og i forskrift gitt med hjemmel i loven
 • kontrollere at finansieringsbestemmelsene i loven overholdes
 • fatte vedtak om bruk av administrative sanksjoner og inndragning
 • avgjøre klager over vedtak om registrering, jf. § 8
 • avgjøre klager over vedtak om tildeling av statlig støtte, jf. § 15